IL Bever'n

Støtteordninger

Støtteordninger

Utøvere

Deltagelse på renn

Startkontingent for langrenn og skiskytterrenn i Norge dekkes av IL Bevern for terminfestede renn.  Klubben dekker ikke renn av kommersiell art eller turrenn slik som Birkebeinerrennet, Skarverennet, etc., lokale «karusellrenn»

Startkontingent for rulleskirenn dekkes etter samme regler som langrenn. Startkontingent til friidrett og løpskaruseller dekkes med inntil kr 500m- pr sesong.

Etteranmeldingsgebyr dekkes av utøver. Startkontingent for renn der utøver ikke stiller skal dekkes av utøver selv, såfremt fraværet ikke kan forklares med sykdom.

Påmelding skal normalt skje gjennom Minidrett.no. Startkontingentene blir da fakturert direkte til Il Bevern.

Samlinger

Klubben bidrar med dekning av deler av utgiftene til klubbes samlinger. Støttenivået er avhengig av årlig budsjett og spesifiseres i invitasjonene, og dekkes direkte av klubbe uten søknad fra den enkelte.

Norges-cup, NM og Hovedlandsrenn
Klubben bidrar til å dekke utgifter til deltakeravgifter, overnatting og transport etter følgende regler:

  • Hver enkelt løper som har deltatt på NC, NM eller HL kan søker langrenn eller skiskyting v/kasserer om refusjon av utgifter
  • Gruppene budsjetterer årlig en egen post for dette som godkjennes på årsmøtet.
  • Støttebeløpet til hver utøver avhenger av totalt innkommende søknader og er for  2015/2016 i tillegg begrenset oppad til kr 4000,- pr utøver pr gren.
  • Søknaden må være sendt innen 1.mai, og gjelder da refusjon for utgifter fra 1.mai forrige år fram til 30.april dette år.
  • Søknadene skal være behandlet ferdig innen 1. juli.
  • Styrene beslutter et støttebeløp pr arrangement ut fra påregnelige utgifter til reise og opphold.
  • Løpere som mottar refusjon forplikter seg til å bidra i treningsarbeidet for yngre løpere, i den grad de har anledning.  Dette gjelder først og fremst løpere som er 17 år og eldre.
  • Gruppene kan gjøre en vurdering av dugnadsinnsats av foresatte når støttebeløpet til den enkelte bestemmes.
  • Gruppene tar den endelige avgjørelse om hvordan pengene skal fordeles.

Trenere

Trenere som etter avtale med leder i styret i langrennsgruppen i Bever’n påtar seg hovedtreneransvar for en gruppe gjennom hele sesongen vil fra og med andre sesong få tilbud om Bever’n overtrekksjakke og bukse betalt av gruppen man er trener i.

Trenere som etter avtale med leder i styret i langrennsgruppen i Bever’n påtar seg treneransvar for en gruppe på Bever’n sin miljøsamling vil få dekket utgifter til oppholdet under samlingen, på hotell eller i hytte. Dette forutsetter ett minimum med deltagere fra aktuell gruppe. Avtales med sportslig ansvarlig i Styret.

Trenere for aldersgruppen 11-19 år som etter avtale med oppmann /sportslig ansvarlig påtar seg treneransvar på en treningssamling i regi av Bever’n vil få dekket utgifter til oppholdet under samlingen. Utgiftene til oppholdet skal dekkes 100 % av gruppen under forutsetning av at et økonomisk gunstig alternativ er valgt.

Utgifter til reise til og fra samlingen for trener for aldersgruppen 11-19 år skal dekkes av 100 % av gruppen under forutsetning av at økonomisk gunstig alternativ er valgt.

Trenere for aldersgruppen 15-19 år som etter avtale med oppmann påtar seg treneransvar på HL (langrenn) NC (skiskytterne) eller NM i regi av Bever’n vil få dekket utgifter til oppholdet under rennet. Utgiftene til oppholdet skal dekkes 100 % av gruppen under forutsetning av at et økonomisk gunstig alternativ er valgt.

Utgifter til reise til og fra HL (langrenn) NC (skiskytterne) eller NM for trener for aldersgruppen 15-19 år og eldre skal dekkes av 100 % av langrennsgruppen under forutsetning av at økonomisk gunstig alternativ er valgt.

Ledere og støtteapparat

Oppmann for hver gruppe er ansvarlig for å planlegge og å gjennomføre treningssamlinger.

Dersom oppmann mener at det er behov for lagledelse eller hjelp til gjennomføring av samlingen ut over trener legges dette inn i budsjettet for samlingen. Utgifter til opphold for støtteapparat dekkes 100 % av påmeldte deltagere på samlingen.

Dersom oppmann planlegger samlingen under forutsetning av at støtteapparat kjører egen bil for å transportere utøverne til og fra eller under samlingen skal utgifter til drivstoff dekkes av utøverne. Utgift til drivstoff regnes som 14 kr/mil.

Oppmann for gruppen 15-19 år er ansvarlig for å planlegge og å gjennomføre felles reise og opphold i forbindelse med HL (langrenn) NC (skiskytterne) og NM dersom det er ønskelig fra utøvernes eller klubbens behov.

Dersom oppmann mener at det er behov for lagledelse eller hjelp til gjennomføring av HL (langrenn) NC (skiskytterne) og NM ut over trener legges dette inn i budsjettet for renndeltagelsen. Utgifter til opphold for støtteapparat dekkes 100 % av påmeldte deltagere på samlingen.

Dersom oppmann planlegger HL (langrenn) NC (skiskytterne) og NM under forutsetning av at trener og/eller støtteapparat kjører egen bil for å transportere utøverne til og fra eller under HL og NM skal utgifter til drivstoff dekkes av utøverne. Utgift til drivstoff regnes som 14 kr/mil.

Kommentar

Det forventes at samlinger for aldergruppene 11-14 år ut over miljøsamlingen gjennomføres i nærmiljøet og ikke innebærer betalt opphold med overnatting.

IL BEVER'N
ØSTBYGRENDA 11
3614

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift